Thomas Johnson examines Old Man Saxon's excellent EP, 'The Perils.'